Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kwalisites (september 2020)

Eigenaren
Marjan Crabtree
en 
Jan Everts 

V.O.F. Kwalisites is gevestigd op Oosterstraat 22 in Baarn.

(vanaf nu Kwalisites genoemd in dit document)

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen Kwalisites en haar klanten.
  • Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.
  • Algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 2. Verplichtingen tussen Kwalisites en klanten
  • Kwalisites spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.
  • Eventueel kan Kwalisites een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
  • Er is geen resultaatverplichting vanuit Kwalisites, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele resultaten.
 3. Tarieven en betalingen
  • De genoemde prijzen op de website van Kwalisites en in andere communicatie zijn exclusief btw en eventuele andere kosten zoals reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
  • Klanten betalen vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Zij ontvangen altijd een factuur met vermelding van alle kosten.
  • Klanten betalen bij maatwerktrajecten 50% van de geoffreerde kosten bij aanvang van het project en 50% bij oplevering van het project. 

3.1 Niet of niet op tijd betalen

  • Als een incasso geweigerd wordt bij de bank van de klant, dan is Kwalisites genoodzaakt om een opslag van 5 euro te berekenen bovenop de achterstallige betaling(en).
  • Bij een stornering door de klant is Kwalisites genoodzaakt om een opslag van 7,50 euro te berekenen bovenop de achterstallige betaling(en).
  • Als een klant niet of niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld in het geval van betalen in termijnen) mag Kwalisites overgaan tot een incassoprocedure.
  • Bij een achterstand van 2 maanden is Kwalisites gerechtigd om de website op te schorten.
  • Bij een achterstand van 4 maanden is Kwalisites gerechtigd om de hosting te stoppen.
 1. Eigendomsvoorbehoud, licenties en toegang tot programma’s
  • Kwalisites is licentiehouder van bepaalde software. Klanten kunnen die software kopen via Kwalisites en worden daarmee licentie-gebruiker, nooit eigenaar. Klanten blijven gebruiker van de licentie voor minimaal één jaar en zolang Kwalisites zelf licentiehouder is én de software blijft bestaan. Zolang de klant software kan downloaden en updaten, is bedoelde software te gebruiken. Mocht om wat voor reden dan ook, bedoelde verkochte software er niet meer zijn, of niet meer bruikbaar zijn, dan meldt Kwalisites dat zo snel mogelijk aan haar klanten. Ook doet zij suggesties voor vervanging aan klanten die bepaalde software hadden aangeschaft. Zij kunnen dan deze software opnieuw aanschaffen en betalen.
  • De geleverde software die een klant koopt, is bedoeld voor één website, tenzij schriftelijk iets anders wordt overeengekomen.
  • De klant houdt toegang tot de gekochte programma’s en trainingen zolang Kwalisites deze programma’s en training levert, tenzij anders wordt afgesproken. Bijvoorbeeld bij een programma dat een aantal dagen of weken duurt en daarna niet meer beschikbaar is. De duur van een programma of training wordt altijd schriftelijk gecommuniceerd.
  • Licenties zijn niet overdraagbaar.
  • Support voor de licenties vindt plaats via het door Kwalisites gekozen forum. Indien de klant support wenst via officiële supportkanalen dan dient de klant zelf een licentie aan te schaffen.
  • Kwalisites is niet verantwoordelijk voor eventuele malware en virussen in geleverde software zoals plugins. Zij zal haar uiterste best doen om virusvrije software te leveren, en juist te adviseren, maar de klant blijft zelf verantwoordelijk voor de gebruikte software en de eventuele gebreken daarin. Kwalisites levert geen support op installatie en het gebruik van plugins, behalve als anders is afgesproken bij aankoop hiervan.
 2. Ziekte en overmacht
  • Bij ziekte en overmacht aan de kant van Kwalisites wordt in overleg een andere datum gekozen (zoals bij VIP-dagen en persoonlijke ondersteuning). Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde bedrag terug.
  • Bij ziekte en overmacht aan de kant van de klant wordt in overleg een andere datum gekozen (zoals bij VIP-dagen en persoonlijke ondersteuning). Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant geld terug minus het betaalde bedrag voor de al gemaakte kosten. 
 3. Klachten en annuleren van producten en diensten
  • Klachten over de geleverde producten en diensten moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan Kwalisites.
  • Indien er een geschil ontstaat ontslaat dit de klant niet van betalingsverplichtingen
  • Het is mogelijk binnen twee weken na de start van het programma of oplevering van de Kwalisite de aankoop (inclusief eventuele bonussen) te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug minus de eventuele inbegrepen bonussen, en als deze bonussen al zijn gebruikt door de klant.
  • Kwalisites is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren met melding van reden. Of er recht is op restitutie, wordt per situatie bepaald.
  • Indien de geleverde producten of diensten een abonnement betreffen waarbij voor een maand of minder betaald is, dan gelden de bovengenoemde twee weken niet. Het lidmaatschap kan op elk moment geannuleerd worden en loopt dan tot het einde van de betaalde looptijd.
  • Annuleren van een abonnement kan alleen via de online omgeving. Het storneren van een betaling is geen geldige wijze van annuleren.
 4. Geheimhouding
  • Klanten mogen de geleverde producten en diensten niet doorverkopen of op een andere manier commercieel gebruiken. Kwalisites mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.
  • Geleverde materialen zijn in principe alleen bestemd voor gebruik voor de eigen onderneming. Kwalisites mag gerechtelijke stappen ondernemen om oneigenlijk gebruik te verhinderen.
 5. Toepasselijk recht
  • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.
Scroll naar top